Menu
Sluit

 

Loonkostenvoordelen (LKV)

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Hoogte vergoeding loonkosten
De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Tabel loonkostenvoordeel

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW)

     Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+)

                                         € 7.000

              € 6.000

Arbeidsgehandicapten

                                         € 7.000

              € 6.000

Herplaatsten

                                         € 7.000

              € 6.000

Werknemers onder banenafspraak

                                         € 2.000

              € 2.000


Verzoek, berekening en uitbetaling LKV
Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast is een doelgroepverklaring nodig. Die moet de werknemer aanvragen bij UWV of de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Check recht op loonkostenvoordeel
Controleer of u als werkgever recht hebt op het loonkostenvoordeel.

Bereken hoogte van uw loonkostenvoordeel
Met de calculator kunt u als werkgever berekenen hoe hoog het LKV is.

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein-wtl/tegemoetkoming-loonkosten-oudere-jongere-of-gehandicapte-werknemers/loonkostenvoordelen-lkv